AV - Algemene voorwaarden van 43einhalb GmbH

AV - Algemene voorwaarden van 43einhalb

§1 Toepassingsgebied en definities

(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke verbintenissen tussen ons en de klant in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

(2) „Consument“ in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die met ons een transactie aangaat voor een doel dat niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële activiteiten of activiteiten als zelfstandig ondernemer kan worden toegerekend (§ 13 BGB).

(3) „Ondernemer“ in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met juridische bevoegdheden die met ons een transactie aangaat en optreedt in het kader van de uitoefening van zijn/haar commerciële activiteiten of zijn/haar activiteiten als zelfstandig ondernemer (§ 14 BGB). Indien een ondernemer niet optreedt in het kader van zijn commerciële of activiteiten als zelfstandige heeft hij eveneens de specifiek aan consumenten toegekende rechten. Hij geldt als consument in de zin van deze algemene voorwaarden.

(4) Onder “klant” in de zin van deze algemene voorwaarden worden zowel consumenten als ondernemers verstaan.

(5) Algemene voorwaarden van ondernemers die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, hier vanaf wijken of deze aanvullen, ook wanneer zoiets bekend is, maken geen onderdeel uit van de overeenkomst, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze gelden.

§2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De volgende bepalingen inzake de totstandkoming van de overeenkomst gelden voor bestellingen in onze webshop www.43einhalb.com.

(2) Indien een overeenkomst tot stand komt wordt deze gesloten met

43einhalb GmbH

Peterstor 7

36037 Fulda

.

(3) Het aanbieden van producten in onze webshop vormt geen juridisch aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, maar is uitsluitend een niet-bindende uitnodiging aan de klant deze producten te bestellen. Wanneer de klant de gewenste producten bestelt, doet hij een voor hem bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Zodra onze webshop een bestelling ontvangt, gelden de volgende bepalingen:

Indien een klant die hieronder uiteengezette bestelprocedure doorloopt, doet hij daarmee een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Het bestelproces verloopt via de volgende stappen:

a) Selectie van de gewenste producten

b) Bevestiging door te klikken op de button “In het winkelmandje”

c) Controle van de inhoud van het winkelmandje

d) Klikken op de button “Verder”

e) Aanmelden in de webshop na registratie en invullen van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) of bestellen als gast.

f) Controle en correctie van de ingevulde gegevens.

g) Bindende verzending van de bestelling door klikken op de button “Bestellen met betalingsverplichting”.

De klant kan vóór het bindend verzenden van de bestelling klikken op de button “Terug” van zijn internetbrowser en na de controle van zijn gegevens nogmaals terugkeren naar de pagina waar hij zijn gegevens heeft ingevuld tijdens het bestelproces. Daar kan hij eventuele fouten corrigeren of het bestelproces afbreken door de internetbrowser te sluiten.

Na ontvangst van de bestelling bevestigen wij deze door middel van een automatisch gegenereerde e-mail. Deze e-mail vormt echter geen bevestiging onzerzijds dat wij het aanbod tot het sluiten van de overeenkomst aanvaarden. Wij aanvaarden het aanbod schriftelijk of door verzending van de producten.

(5) Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u per e-mail de gegevens van uw bestelling alsmede onze algemene voorwaarden toe. U kunt de algemene voorwaarden ook inzien viawww.43einhalb.com/service/agb. Uw eerdere bestellingen kunt u in onze klantenzone inzien onder “Mijn account --> Mijn bestellingen”.

§3 Bepalingen inzake prijzen, verzendkosten, betaling en termijnen

(1) Alle prijzen die wij tonen in onze webshop zijn inclusief btw en overige prijsbestanddelen. Niet inbegrepen zijn eventuele verzendkosten en evt. rembourskosten. Deze worden afzonderlijk berekend

(2) Betaling geschiedt door betaling vooraf (overmaking), via PayPal, via creditcard (Mastercard, Visa,), op rekening of onder rembours. Betaling onder rembours is echter uitsluitend mogelijk bij verzending binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Wij behouden ons in het kader van de beperking van het kredietrisico in verband met de kredietwaardigheid van de klant het recht voor bij geplaatste bestellingen betaling vooraf te verlangen.

(3) Indien een klant kiest voor PayPal of betaling vooraf is hij verplicht onmiddellijk na de totstandkoming van de overeenkomst de desbetreffende aankoopprijs te betalen. Indien de klant kiest voor incasso of betaling via zijn creditcard, wordt zijn rekening voor de levering van de bestelde producten belast. Indien wij leveren onder rembours, is de aankoopprijs verschuldigd zodra de klant de producten ontvangt. Indien wij leveren op rekening, is de aankoopprijs verschuldigd binnen 2 weken na ontvangst van de producten.

(4) Bij achterstallige betaling zijn ondernemers gedurende hun achterstalligheid 8 procent verschuldigd boven de wettelijke rente. Wij behouden ons evenwel het recht voor ondernemers een hogere boete wegens achterstalligheid te berekenen.

(5) Een ondernemer is uitsluitend gerechtigd tot het berekenen van een opslag indien de tegenprestatie waarop hij mocht rekenen niet bestreden wordt of rechtsgeldig is vastgesteld.

§4 Bepalingen inzake levering en de overgang van het risico

(1) Tenzij wij uitdrukkelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, bedraagt de levertijd van de producten 3 tot 5 werkdagen. De termijn bij betaling vooraf gaat in zodra de bankinstelling de betalingsopdracht heeft verzonden; in de overige gevallen gaat deze in op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst en eindigt deze met het verstrijken van de laatste dag van de termijn.

(2) Indien de klant kiest voor PayPal of betaling vooraf, worden de producten pas verzonden na ontvangst van de betaling.

(3) Indien de klant consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de zaak pas over op het moment van de overhandiging aan de klant.

(4) Indien de klant ondernemer is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de zaak reeds over bij de overhandiging ervan aan de door ons ingeschakelde logistieke partner.

(5) Indien de klant ondernemer is, behouden wij ons het recht voor in het geval wij de levertermijn niet kunnen nakomen op gronden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn een nieuwe passende levertermijn vast te stellen. Bij niet-nakoming van de levertermijn wordt de klant onverwijld geïnformeerd. Indien wij de bestelde producten ook niet binnen de nieuwe vastgestelde termijn kunnen leveren, zijn wij in dat geval gerechtigd tot terugtreding uit de overeenkomst. Indien de klant reeds zijn tegenprestatie heeft geleverd, zullen wij deze onmiddellijk retourneren.

§5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Indien de klant consument is, behouden wij de eigendom van de producten tot de volledige aankoopprijs is voldaan.

(2) Indien de klant ondernemer is, behouden wij de eigendom van de producten tot alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke transactie volledig zijn voldaan. Indien de waarde van de producten onder het eigendomsvoorbehoud 10% hoger is dan de desbetreffende vorderingen uit de lopende zakelijke verbintenis, zijn wij verplicht deze producten over te dragen.

(3) Indien de klant ondernemer is, kan hij deze goederen langs de reguliere zakelijke weg verkopen. In dat geval draagt hij alle op dat moment ontstane vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag aan ons af die via doorverkoop aan derden zijn ontstaan. Wij aanvaarden de afdracht onverwijld. Na de afdracht machtigen wij de ondernemer tot intrekking van de vordering. Indien de ondernemer zijn betalingsverplichtingen echter niet naar behoren kan nakomen en in betalingsverzuim geraakt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf in te trekken. Ver- en bewerking van de geleverde goederen door een ondernemer geschiedt namens en in opdracht van ons. Indien een ondernemer de goederen heeft verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaken. Het percentage van de eigendom wordt bepaald naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Hetzelfde geldt wanneer een ondernemer een product verwerkt of vermengt met goederen die ons niet toebehoren.

§6 Garantie

(1) Voor consumenten gelden de wettelijke garantievoorwaarden.

(2) In afwijking hiervan verjaren de garantieaanspraken bij gebruikte goederen voor consumenten na een jaar na aflevering van de goederen.

Een dergelijke beperking van de verjaringstermijn geldt echter niet voor garantieaanspraken die leiden tot schadevergoeding en waarbij sprake is van opzet, grove nalatigheid of schendingen van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Onder wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst worden verstaan verplichtingen die onontbeerlijk zijn voor de behoorlijke uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst op de uitvoering waarvan een koper normaliter mag vertrouwen.

(3) Aanspraken op schadevergoeding van consumenten wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade of op grond van voorschriften van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet inzake de productaansprakelijkheid) blijven eveneens onverlet.

Dezelfde regelingen gelden voor het verzaken van plichten door degenen die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

(4) Garantieaanspraken van ondernemers die niet gericht zijn op schadevergoeding verjaren een jaar na aflevering van de goederen. Hierbij blijven de wettelijke verjaringstermijnen voor verhaalsrechten van ondernemers conform § 478 BGB onverlet.

(5) Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn verplicht de ontvangen goederen onverwijld te controleren op aantallen en kwaliteitsafwijkingen. Zichtbare tekortkomingen dienen ons binnen een termijn van een week na ontvangst van de desbetreffende goederen te worden gemeld. Indien de ondernemer heeft nagelaten deze meldtermijn in acht te nemen, vervallen zijn garantieaanspraken. Ondernemers zijn verplicht verborgen gebreken binnen een termijn van een week schriftelijk aan ons te melden. Deze termijn gaat in bij de ontdekking van de desbetreffende tekortkoming. De termijn wordt geacht te zijn geëerbiedigd indien de melding van de tekortkoming tijdig is verzonden. De volledige bewijslast en verantwoordelijkheid bij dergelijke aanspraken, in het bijzonder voor de tekortkoming zelf, voor het tijdstip van de vaststelling en voor de tijdigheid van de melding ervan liggen bij de ondernemer.

§7 Beperking aansprakelijkheid

Schade veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten, tenzij deze voortvloeit uit de schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst of een garantie omtrent een eigenschap van de gekochte goederen, schade door overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of aanspraken conform het Duitse Produkthaftungsgesetz betreft. Onder wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst worden verstaan verplichtingen die onontbeerlijk zijn voor de behoorlijke uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst op de uitvoering waarvan een koper normaliter mag vertrouwen.Dezelfde regelingen gelden voor het verzaken van plichten door degenen die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid voor de schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst is bij eenvoudige nalatigheid beperkt tot voorzienbare schade die gewoonlijk samenhangt met de overeenkomst.

§8 Herroepingsrecht voor consumenten:

Download: 43einhalb-herroepingsformulier

Recht op herroeping:

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 21 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn van 21 dagen gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons aan te schrijven op het volgende adres

43einhalb Mischa Krewer & Oliver Baumgart GmbH

Peterstor 7

36037 Fulda, Germany

eMail: info@43einhalb.com

Telefoon: + 49 661 3605693

Telefax: +49 661 2516843

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

De herroepingstermijn is in acht genomen wanneer u uw mededeling inzake uw besluit tot herroeping verstuurt vóór het verstrijken van deze termijn.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten indien u heeft gekozen voor een andere wijze van bezorging dan door ons aangeboden voordeligste standaardmethode) onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van uw mededeling inzake de herroeping van de overeenkomst terug te storten. Tenzij uitdrukkelijk anders met u overeenkomen gebruiken wij voor de terugbetaling de betaalmethode die u heeft gekozen voor de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling zullen in geen geval extra kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de bestelde artikelen hebben terugontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang van wat het eerst geschiedt. U dient de artikelen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons heeft bericht over de herroeping van deze overeenkomst aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn geëerbiedigd indien u de artikel binnen veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten van retourzending van de artikelen zijn voor uw rekening.

U bent voor eventuele waardevermindering van de artikelen uitsluitend aansprakelijk, indien deze veroorzaakt is door een behandeling van de artikelen die niet strikt noodzakelijk is voor het controleren van de eigenschappen en het functioneren ervan.

§9 Gedragscode

Wij hebben ons niet onderworpen aan een gedragscode.

§ 10 Informatie voor consumenten: Deelname aan procedures voor geschillenbeslechting

Wij zijn verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting bij de volgende instantie: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

§11 Taal van de overeenkomst, rechtskeuze, bevoegde rechter

(1) Voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst wordt uitsluitend de Duitse taal gehanteerd.

(2) Op de verbintenissen uit de overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Weens koopverdrag van de VN wordt hierbij uitgesloten. Voor consumenten die de koopovereenkomst niet afsluiten voor professionele of zakelijke doeleinden geldt deze rechtskeuze uitsluitend tenzij deze ten koste gaat van de bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument gewoonlijk verblijft.

(3) Indien het een zakelijke klant, of een rechtspersoon of fonds naar publiekrecht betreft, is uitsluitend de rechter van onze zetel bevoegd voor alle geschillen.§ 12 Klantenservice

Bij onze klantenservice kunt u terecht met vragen, klachten en opmerkingen op werkdagen van 11:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 18:00 uur via

Telefoon: +49 661/3605693

Telefax: +49 661/2516843

E-mail: info@43einhalb.com

.

§13 Ongeldige bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden uitgevoerd of indien dat later het geval blijkt, laat dit de overige bepalingen onverlet. Dit geldt niet indien een van de partijen bij de overeenkomst door het vervallen van afzonderlijke bepalingen dusdanig benadeeld wordt, dat van hem niet redelijkerwijs verlangd kan worden dat hij vasthoudt aan de overeenkomst.

Versie van de AV: 13-06-15